Mobirise

Ako imaš više od 15, a manje od 30 godina starosti i 

Učenik si: 

popunjavaš zahtev za sticanje statusa zadrugara na uvid podnosiš: 

ličnu kartu ili pasoš 

potvrdu o redovnom školovanju.


Student si a nemaš više od 26 godina starosti:

popunjavaš zahtev za sticanje statusa zadrugara na uvid podnosiš:

ličnu kartu ili pasoš

indeks ili potvrdu sa fakulteta da si na redovnom školocanju. 


Nezaposleno lice: 

popunjavaš zahtev za sticanje statusa zadrugara na uvid podnosiš: 

ličnu kartu ili pasoš

zdravstvenu knjižicu.


Članstvo u zadruzi traje 1 kalendarsku godinu. Na početku svake kalendarske godine potrebno je ponovo popuniti zahtev za sticanje statusa zadrugara i podneti potrebne dokaze o ispunjenju uslova za sticanje svojstva zadrugara (obnova članstva). 

 

Kada si postao naš član imaš i odgovarajuća prava i obaveze, a to su: Član zadruge ostvaruje svoja prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom i Statutom omladinske zadruge pod jednakim uslovima sa drugim članovima zadruge.

Član zadruge ima pravo da bude radno angažovan na odgovarajućem radnom mestu, a to je mesto koje mu odgovara po završenoj školi, posebnim znanjima i veštinama, kao i afinitetima koje on ima.

Po upućivanju na rad zadrugar je osiguran u slučaju povrede na radu, ima pravo i obavezu da koristi sredstva i mere zaštite na radu koje obezbeđuje poslodavac.

Po završetku posla ili isteku prvog meseca angažovanja ostvaruje naknadu za rad prema predviđenom ugovoru sa poslodavcem. Isplata ugovorene naknade se vrši dan po uplati sredstava od strane poslodavca.

Zadrugar ima pravo da bude informisan o radu zadruge, da podnosti predloge i inicijative u vezi poboljšavanja organizacije i uslova rada, da aktivno učestvuje u iznalaženju mogućnosti zapošljavanja.

Prilikom angažovanja član zadruge ima obaveze da poverene poslove obavlja lično, kvalitetno i u predviđenom roku, da se pridržava radne i tehnološke discipline u preduzeću, da nadoknadi štetu zadruzi ili preduzeću koju je prouzrokovao namerno ili iz nepažnje.


Godišnja članarina se utvrđuje početkom svake kalendarske godine i odbija se od prve ostvarene zarade zadrugara u toj godini.